Verfahren zur Kontaktierung der Batteriezellen eines Batteriemoduls und Batterielöschvorrichtung dafür

  • Method for Contacting the Battery Cells of a Battery Module, and Battery Extinguishing Device Therefor
  • Procédé de Mise en Contact d'Éléments de Batterie de Module de Batterie et Dispositif d'extinction de Batterie Associé

Fiedler, Falko; Bergweiler, Georg; Bethlehem, Sören

(2021)
Patent (Publication of the patent application)

Identifier